• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: Quán Thế Âm

Tìm hiểu về Bồ-tát Quán Thế Âm

Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được biết đến nhiều nhất, vì hạnh nguyện và nhân duyên của Ngài. Kinh điển Phật giáo Bắc truyền có hằng hà sa số vị Bồ-tát. Trong đó, Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được biết đến nhiều nhất, vì hạnh nguyện và nhân duyên của Ngài đối với […]