• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: tượng trầm hương

Bồ-tát Quán Thế Âm có những ứng hóa thân nào?

(Bảo Trầm) Bồ-tát Quán Thế Âm có tên tiếng Phạn là Avalokiteśvara. Trong tiếng Hán, Bồ-tát Quán Thế Âm còn được gọi là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại, Quán Thế Âm Tự Tại, Quán Thế Tự, Khuy Âm, Hiện Âm Thanh, Quán Âm… Nói đến Quán Thế Âm Bồ-tát là nói đến vị […]