• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: buông tay

Khi một người không thương bạn nữa…

(Bảo Trầm) Khi một người không thương bạn nữa, những nũng nịu trở thành đòi hỏi vô lý, sự quan tâm bị xem như  kiểm soát buộc ràng, lời hỏi han bị cho là lôi thôi nhiều chuyện, việc liên lạc bị đánh đồng với níu kéo không buông! Khi một người không thương bạn […]